top of page

FILM | DANCE

Wow

dir - Robert John Boyle

choreo - Robert John Boyle, Nathaniel Padre, Zena Ezz Eidin, Erfei Zhao, Justice Robinson

dp - Chun Fung Kevin Chiu

edit/grade - Chun Fung Kevin Chiu

bottom of page